ຫນ້າຫລັກກ່ຽວກັບພວກເຮົາຜູ້ຮ່ວມງານຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຄົ້ນຫາ
For the visitor who can not read Lao Language please download lao font here
ຂອບເຂດສະມາຊິກ
ຊື່ສະມາຊິກ
ລະຫັດຜ່ານ
ຜູ້ຮ່ວມງານ
Asia Development Bank
MAFF of Cambodia
MOA of P.R.China
MAF of Lao PDR
MOAI of Myanmar
MOAC of Thailand
MARD of Viet Nam
ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ / Links
ASEAN SEC
ASEAN+3
Mekong River Commission
CAFTA
Mekong River Information Center
FECC of P.R.China
CAAS of P.R.China
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳແລະປ່າໄມ້
 
 
 
 
 
ຂ່າວສານ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທຳລາຍສັດປີກ 3000.000 ກວ່າໂຕ

ທ່ານ ລາດສະນິວົງ ອະມາຣາທິທາດາ ... (ອ່ານຕໍ່)

ກອງປະຊຸມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳປີ 2006
ກອງປະຊຸມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳປີ 2006 ນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທ່າມກາງບັນຍາກາດກ້າວເຂົ້າ ... (ອ່ານຕໍ່)
 
 ບົດລາຍງານ
ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານການເຊືອມໂຍງ
ການເຊື່ອມໂຍງອັນດີລະຫວ່າງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ເປັນສິງຈຳເປັນ ໃນການເສີມ ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ການປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ (ອ່ານຕໍ່)

ກອງທຸນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ
ກອງທືນການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳລາວ (LARF) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ2004 ເພື່ອສ້າງໂອກາດ
ໃຫ້ ນັກວິທະຍາສາດຂອງລາວ ແຂ່ງຂັນເອົາທືນດັ່ງກ່າວມາດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ.
ກອງທືນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ຜ່ານສູນຄົ້ນຄວ້າ
ກະສິກຳ ສາກົນຂອງໂຄງການລັດຖະບານອົດສະຕາລີ (ACIAR) ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ການ ພັດທະນາສາກົນ ແຫ່ງລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ (AusAID).
(ອ່ານຕໍ່)

ມາດຕະການຊຸກຍູ້ທີ່ຈຳເປັນໃນການປັບປຸງ ການປູກຢາງພາລາ ລາຍຍ່ອຍ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາບໍດົນນີ້ ສຄກປ ໄດ້ຈັດປະຊຸມກ່ຽວກັບການປູກ ຢາງພາລາລາຍຍ່ອຍ ໃນ ສປປລາວ. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ຊ່ວຍພະນັກງານຂັ້ນນຳ ແລະ
ພະນັກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ໄດ້ຮັບຮູ້ບົດຮຽນກ່ຽວ
ໜ ກັບຢາງພາລາ ຈາກບົດຮຽນຂອງ ຫລາຍປະເທດໃນຂົງເຂດ ອາຊີ-ປາຊີຝິກ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດຫລາຍກ່ວາ 200 ຄົນ,ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ພາກພື້ນຈຳນວນ 35 ຄົນ. (ອ່ານຕໍ່)

ການຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າເພື່ອການປ່ຽນແປງໃນ ສປປລາວ: ຄວາມຄືບໜ້າໃນ 15 ປີ
ທີ່ວຽງຈັນ, ສປປລາວ-ຕະຫລອດເວລາ 15 ປີຜ່ານມາ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ເຂົ້າ ແລະຝຶກ
ອົບຮົມ ລາວ-ອີຣີ ໄດ້ສຳເລັດການປະຕິບັດການ ຜະລິດ ເຂົ້າໃນ ສປປລາວ. ໃນໄລຍະນີ້, ອົງການ ຄົ້ນຄວ້າຂົ້ານາໆຊາດ IRRI ໄດ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍສ້າງ ຄວາມສາມາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ເຂົ້າໃນ ລະດັບຊາດຢູ່ໃນ ສປປລາວ. ຜົນຈາກການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫລວງນ້ີ,ໄດ້ຊ່ວຍ
ສ້າງຕັ້ງ ສຄກປ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ
ໜ ສປປລາວ ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາໂຄງການ ລາວ-ອີຣີ ໄດ້ດຳເນີນ
ການຢູ່ໃນກອບຂອງ ສຄກປ. (ອ່ານຕໍ່)
 
ເຕັກໂນໂລຍີກະສິກຳ
ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ  
ການຈັດການກັບທາດອາຫານສຳຫຼັບເຂົ້ານາ  
ເຕັກນິກການຜະລິດແລະສົ່ງເສີມກະສິກຳ  
ເຕັກນິກທາງດ້ານຊົນລະປະທານ  
ເຕັກນິກການຜະລິດແລະການສົ່ງເສີມ
 
ສະຖິຕິກ່ຽວກັບກະສິກຳແລະປ່າໄມ້  
ນະໂຍບາຍກະສິກຳ
 
  ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ
     ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້

  ກົດຫມາຍ, ດຳລັດ ກົດລະບຽບ, ຂໍ້ຕົກລົງ,
     ມະຕິຄຳສັ່ງແນະນຳ ແລະ ມາດຕະການ

 
 ຍຸດທະສາດ ປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປລາວ
ຄະນະນີ້ເວລາ

                
               

 
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ www.maf.gov.la
ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດ © 2007 GMS - AIN.ORG , ສະຫນັບສະຫນຸນໂດຍ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)